top of page

Winkelbeleid

Download de PDF om de Algemene Verkoopvoorwaarden van MONROIROMA.COM te raadplegen

Downloaden

PRIVACYDISCLAIMER

In overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de nationale wetgeving (wetsdecreet 30 juni 2003 nr. 196, code betreffende de bescherming van persoonsgegevens) en de gemeenschap (Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens nr. 679/2016, AVG) en latere wijzigingen , deze site respecteert en beschermt de privacy van bezoekers en gebruikers en stelt alles in het werk om de rechten van gebruikers niet te schenden.
Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de online activiteiten van deze site en is geldig voor bezoekers/gebruikers van de site. Het is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld via andere kanalen dan deze website.
Het doel van het privacybeleid is om maximale transparantie te bieden met betrekking tot de informatie die de site verzamelt en hoe deze deze gebruikt.

Rechtsgrondslag van de verwerking
Deze site verwerkt gegevens op basis van toestemming.
Door deze site te gebruiken of te raadplegen, stemmen bezoekers en gebruikers uitdrukkelijk in met deze privacyverklaring en geven ze toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in relatie tot de hieronder beschreven methoden en doeleinden, inclusief eventuele openbaarmaking aan derden indien nodig voor het verlenen van een dienst.
Het verstrekken van gegevens en dus de toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens is optioneel, de gebruiker kan toestemming weigeren en kan een reeds verleende toestemming op elk moment intrekken (door deze naar de e-mail te sturen: info@monroiroma.com). Het weigeren van toestemming kan het echter onmogelijk maken om bepaalde diensten te verlenen en de browse-ervaring op de site kan in gevaar komen.

Verzamelde gegevens en doeleinden
Zoals alle websites maakt ook deze site gebruik van logbestanden waarin tijdens gebruikersbezoeken automatisch verzamelde informatie wordt opgeslagen. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:
- internetprotocoladres (IP);
- type browser en apparaatparameters dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site;
- naam van de internetprovider (ISP);
- datum en tijd van bezoek;
- webpagina van herkomst van de bezoeker (verwijzing) en exit;
- land van herkomst;
- eventueel het aantal klikken.
Het verzamelen van gegevens en informatie vindt plaats voor de volgende doeleinden:
- in een uitsluitend geaggregeerde en anonieme vorm om de correcte werking van de site te verifiëren. Geen van deze informatie is gerelateerd aan de natuurlijke persoon-Gebruiker van de site, en staat op geen enkele manier identificatie toe;
- voor veiligheidsdoeleinden (spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen de automatisch geregistreerde gegevens mogelijk ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres, dat volgens de ter zake geldende wetten zou kunnen worden gebruikt om te blokkeren pogingen om de site zelf te beschadigen of andere gebruikers schade toe te brengen, of in ieder geval schadelijke activiteiten of een misdrijf. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker, noch gekruist met andere gegevens, noch verstrekt aan derden, maar enkel gebruikt om de site en haar gebruikers te beschermen;
- de gegevens meedelen aan derden die functies vervullen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de werking van de dienst, zoals het beheer van opmerkingen op de site.
Als de site het invoegen van opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke diensten die door de gebruiker worden aangevraagd (via de sectie Contacten), detecteert en registreert de site automatisch enkele identificatiegegevens van de gebruiker, inclusief het e-mailadres en de bijnaam. Deze gegevens worden vrijwillig door de gebruiker verstrekt bij het verlenen van de dienst en worden verwerkt op basis van toestemming. Door een opmerking of andere informatie in te voeren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid en gaat hij er in het bijzonder mee akkoord dat de ingevoerde inhoud ook voor andere bezoekers vrij kan worden bekeken.
De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van de gevraagde dienst en alleen voor de tijd die nodig is voor het verlenen van de dienst.
De informatie die gebruikers van de site openbaar zullen maken via de diensten en tools die hen ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor eventuele overtredingen van de wetten. Het is aan de gebruiker om te controleren of hij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden of inhoud in te voeren die wordt beschermd door nationale en internationale regelgeving. Als de opmerkingen worden beheerd via een externe service (Disqus), raadpleeg dan het servicebeleid voor meer informatie (zie het gedeelte over cookies).
De gegevens die door de site worden verzameld tijdens de werking ervan, worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de gespecificeerde activiteiten uit te voeren. In ieder geval zullen de persoonlijke gegevens die door de site worden verzameld nooit aan derden worden verstrekt, om welke reden dan ook, tenzij het een legitiem verzoek is van de gerechtelijke autoriteit en alleen in de gevallen voorzien door de wet. De gegevens kunnen echter aan derden worden verstrekt als dit nodig is voor het leveren van een specifieke door de gebruiker gevraagde dienst (bijv. beheer van opmerkingen), of voor het uitvoeren van veiligheidscontroles of site-optimalisatie.
Gegevens kunnen worden verzameld op de website en meer bepaald op de pagina's die zijn gewijd aan schattingen, de gegevens zullen worden verwerkt op de manier die wordt aangegeven in het volgende document met het oog op het leveren van diensten en / of antwoorden op ontvangen verzoeken. In het geval dat de onderhandeling positief en/of negatief wordt afgesloten, worden de verzamelde gegevens vernietigd en in geen geval bekendgemaakt aan derden.

Veiligheids maatregelen
Deze site verwerkt gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier en neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. In het bijzonder wordt de sitebeheersoftware voortdurend bijgewerkt en regelmatig gescand om te controleren op virussen en gevaarlijke codes. Naast de eigenaar kunnen in sommige gevallen ook categorieën werknemers die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe onderwerpen (zoals leveranciers van technische diensten van derden, postkoeriers) toegang tot de gegevens (hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). 

Gebruikersrechten
Overeenkomstig de Europese Verordening 679/2016 (GDPR) en de art. 7 van wetsdecreet 30 juni 2003, n. 196, kan de Gebruiker, volgens de methoden en binnen de limieten bepaald door de huidige wetgeving, de volgende rechten uitoefenen:
- om legitieme redenen geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclame- of direct-verkoopmateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie;
- bevestiging vragen van het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens (recht op inzage); - ken de oorsprong ervan;
- begrijpelijke communicatie ontvangen;
- informatie hebben over de logica, methoden en doeleinden van de verwerking;
- verzoeken om bijwerking, rectificatie, integratie, annulering, transformatie in anonieme vorm, blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief die welke niet langer nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
- in geval van op toestemming gebaseerde verwerking, de aan de eigenaar verstrekte gegevens ontvangen tegen kosten van eventuele ondersteuning, in een gestructureerde en leesbare vorm door een gegevensverwerker en in een formaat dat gewoonlijk wordt gebruikt door een elektronisch apparaat;
- het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
- evenals, meer in het algemeen, alle rechten uit te oefenen die door de huidige bepalingen van de wet worden erkend.
In het geval dat de gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, zijn de rechten van de betrokkenen gegarandeerd (behalve het recht op overdraagbaarheid waarin de regelgeving niet voorziet), in het bijzonder het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die kan worden uitgeoefend door een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke te sturen.
Verzoeken moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder.

Houder van de behandeling
De gegevensbeheerder volgens de geldende wetten is:

MONROI ROME
Via delle Ortensie, 47 - Rocca di Papa
00040 Rome (RM) - Italië

BTW-nummer 14776821002
REA nummer RM-1547109

bottom of page